Kamis, 07 Juni 2012

Transliterasi Huruf Hijaiyah


PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Disertasi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Meneri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Jauari 1988.
Arab
Latin
Arab
Latin
Arab
Latin
ا
`
ز
z
ق
q
ب
b
س
s
ك
k
ت
t
ش
sy
ل
l
ث
ts
ص
sh
م
m
ج
j
ض
d
ن
n
ح
h
ط
t
و
w
خ
kh
ظ
z
ه
h
د
d
ع
ء
ذ
ż
غ
g
ي
y
ر
r
ف
f

-


Catatan:
1.  Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya ;   ربـنـا ditulis rabbanâ.
2.      Vokal panjang (mad) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya;   الـقـارعـة ditulis al-qâri‘ah,  المــسـاكـيـن ditulis al-masâkîn,  الـمـفـلحونditulis al-muflihûn
3.      Kata sandang alif + lam (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; الـكافـرون ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ;   الـرجـالditulis ar-rijâl.
4.      Ta’ marbûthah (ة).
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya;  الـبـقـرةditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  زكاة الـمـال ditulis zakât al-mâl, atau سـورة النـسـاء ditulis sûrat al-Nisâ`.
5.      Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;    وهـو خـيـرازقــين ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn.

Pengertian  Tentang Transliterasi

Alih adalah pindah atau ganti transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan  dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Menurut kamus besar Indonesia Transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).
Jadi transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf  kejenis huruf lainya , misalkan alih aksara,dari aksara jawa kehuruf latin, dari huruf jawi ke huruf latin, dari aksara arab kehuruf latin.  Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris berserta alih aksaranya,dalam bahasa Inggris yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam, kadang-kadang perbedaan alih aksara ini dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruaan pembacaan. Contoh alih aksara Qalam (Inggris) , Omar, hadith. Alih aksara kritis Indonesia, Uts,mar, hadits.
 1. B. Penyerapan Kata Dalam Transliterasi
Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf ق (qaf) pada Irak, Ya’kub, akhlak, fikih, kadar, dan kaidah telah diserap menjadi k; sedangkan pada pada Qur’an dan Masjidil Aqsa tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai q.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.
No.
Penulisan Arab
Alih aksara kritis
Alih aksara diplomatik
Perubahan
Kata dari alih aksara kritis
Kata serapan
1.
عَ
‘a
‘a
A
Assalamu’alaykum, ‘Ashr, ‘Abdullah, ‘Abdul Muththalib, ‘Aisyah, ‘Amr,
Assalamualaikum, Ashar, Abdullah, Abdul Muttalib,
2.
عِ
‘i
‘i
I
‘Isa, ‘Isya’, ‘Idul Fithri, ‘Idul Adhha, al-’Iraq, dhu’afa’, dha’if, adh-Dha’ifah
Isa, Isya, Idul Fitri, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, adh-Dhaifah
3.
عُ
‘u
‘u
U
‘Umar ibn al-Khaththab,
Umar bin Khattab,

1.      C.Pedoman transliterasi (alih aksara)

Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara
Huruf Arab
Alih aksara
Keterangan
ا


ب
B b

ت
T t

ث
Ṡṡ
s dengan satu titik di atas
ج
J j

ح
Ḥḥ
h dengan satu titik di bawah
خ
Kh kh

د
D d

ذ
Ż ż
z dengan satu titik di atas
ر
R r

ز
Z z

س
S s

ش
Sy sy

ص
Ṣṣ
s dengan satu titik di bawah
ض
ḍḌ
d dengan satu titik di bawah
ط
Ṭṭ
t dengan satu titik di bawah
ظ
Ẓẓ
z dengan satu titik di bawah

Penulisan kata majemuk dapat dilakukan menurut alih aksara kata perkata atau alih bunyi.
Transliterasi
Transkripsi
Abd Allah
Abdullah, Abdillah, Abdallah
Nashir al-Din
Nashiruddin
Sidrat al-Muntaha
Sidratul Muntaha
Syu’ab al-Iman
Syu’abul Iman
Ditulis berdasarkan alih aksara (transliterasi) atau alih bunyi (transkripsi). Transliterasi ini mengikuti gaya penulisan dalam bahasa Inggris atau untuk keperluan pengurutan abjad, sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung menuliskan kata sebagaimana pengucapannya.
Transliterasi
Transkripsi
al-Din
ad-Din
al-Rahman
ar-Rahman
al-Tirmidzi
at-TirmidziDitulis dengan huruf kapital (Al) atau tidak (al).
Al
Al
Al-Qur’an
al-Qur’an
Al-Bukhari
al-Bukhari
Al-Albani
al-Albani
 
TRANSLITERASI HURUF HIJAIYAH
 1. Pengertian  Tentang Transliterasi
Alih adalah pindah atau ganti transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan  dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Menurut kamus besar Indonesia Transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).
Jadi transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf  kejenis huruf lainya , misalkan alih aksara,dari aksara jawa kehuruf latin, dari huruf jawi ke huruf latin, dari aksara arab kehuruf latin.  Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris berserta alih aksaranya,dalam bahasa Inggris yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam, kadang-kadang perbedaan alih aksara ini dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruaan pembacaan. Contoh alih aksara Qalam (Inggris) , Omar, hadith. Alih aksara kritis Indonesia, Uts,mar, hadits.
2.      Penyerapan Kata Dalam Transliterasi
Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf ق (qaf) pada Irak, Ya’kub, akhlak, fikih, kadar, dan kaidah telah diserap menjadi k; sedangkan pada pada Qur’an dan Masjidil Aqsa tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai q.
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.
No.
Penulisan Arab
Alih aksara kritis
Alih aksara diplomatik]
Perubahan
Kata dari alih aksara kritis
Kata serapan
1.
عَ
‘a
‘a
A
Assalamu’alaykum, ‘Ashr, ‘Abdullah, ‘Abdul Muththalib, ‘Aisyah, ‘Amr,
Assalamualaikum, Ashar, Abdullah, Abdul Muttalib,
2.
عِ
‘i
‘i
I
‘Isa, ‘Isya’, ‘Idul Fithri, ‘Idul Adhha, al-’Iraq, dhu’afa’, dha’if, adh-Dha’ifah
Isa, Isya, Idul Fitri, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, adh-Dhaifah
3.
عُ
‘u
‘u
U
‘Umar ibn al-Khaththab,
Umar bin Khattab,
3.       Pedoman transliterasi (alih aksara)
Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara
Huruf Arab
Alih aksara
Keterangan
ا


ب
B b

ت
T t

ث
Ṡṡ
s dengan satu titik di atas
ج
J j

ح
Ḥḥ
h dengan satu titik di bawah
خ
Kh kh

د
D d

ذ
Ż ż
z dengan satu titik di atas
ر
R r

ز
Z z

س
S s

ش
Sy sy

ص
Ṣṣ
s dengan satu titik di bawah
ض
ḍḌ
d dengan satu titik di bawah
ط
Ṭṭ
t dengan satu titik di bawah
ظ
Ẓẓ
z dengan satu titik di bawah

Penulisan kata majemuk dapat dilakukan menurut alih aksara kata perkata atau alih bunyi.
Transliterasi
Transkripsi
Abd Allah
Abdullah, Abdillah, Abdallah
Nashir al-Din
Nashiruddin
Sidrat al-Muntaha
Syu’ab al-Iman
Syu’abul Iman
Ditulis berdasarkan alih aksara (transliterasi) atau alih bunyi (transkripsi). Transliterasi ini mengikuti gaya penulisan dalam bahasa Inggris atau untuk keperluan pengurutan abjad, sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung menuliskan kata sebagaimana pengucapannya.
Transliterasi
Transkripsi
al-Din
ad-Din
al-Rahman
ar-Rahman
al-Tirmidzi
at-Tirmidzi
Ditulis dengan huruf kapital (Al) atau tidak (al).
Al
Al
Al-Qur’an
al-Qur’an
Al-Bukhari
al-Bukhari
Al-Albani
al-Albani
 
 Jadual transliterasi
Huruf Arab
Huruf Rumi
Lokasi Unicode
Catatan
Konsonan
ب
b


ت
t


ث
th


ج
j


ح
/
1E25/1E24
H bertitik di bawah
خ
kh


د
d


ذ
dh


ر
r


ز
z


س
s


ش
sy


ص
/
1E63/1E62
S bertitik di bawah
ض
/
1E0D/1E0C
D bertitik di bawah
ط
/
1E6D/1E6C
T bertitik di bawah
ظ
/
1E93/1E92
Z bertitik di bawah
ع
'

Koma atas
غ
gh


ف
f


ق
q


ك
k


ل
l


م
m


ن
n


و
w


ه
h


ء
'

Koma atas; kecuali pada awal kata, lihat #Hamza di bawah
ي
y


ة
1E6F
T bergaris di bawah, lihat #Tā' marbūa di bawah
Vokal pendek
a


i


u


Vokal panjang
ـَا
ā/Ā
0101/0100
A bergaris di atas, lihat juga #Alif mādda
ـِي
ī/Ī
012B/012A
I bergaris di atas
ـُو
ū/Ū
016B/016A
U bergaris di atas
Diftong
ـَيْ
ay


ـَوْ
aw


Latar belakang berwarna merah jambu menandakan penggunaan aksara Rumi khas. Silat lihat bahagian #Masalah aksara khas di bawah.
Perincian
Tā' marbūa
Tā' marbūa (ة) pada ism nakira, atau didahului oleh alif lām ta'rīf, atau dalam lafaz murakkaba ditransliterasikan sebagai . Contoh:
 • مرآة: mir'ā
 • الرسالة: al-risāla
 • وزارة التعليم: wizāra al-ta'līm
Tā' marbūa pada kata hāl, arf atau madar, serta yang bertanwīn ditransliterasikan sebagai (an), (in), atau (un). Contoh:
 • فجأة: fuj'a(an)
 • ساعة: sā'a(un)
Hamza
Hamza (ء) yang terdapat di awal kata ditransliterasikan sebagai a, i, atau u. Contoh:
 • أبرار: abrār
 • إن: inna
 • أمرت: umirtu
Hamza mati, atau hidup di belakang konsonan atau diftong ditransliterasikan sebagai koma atas ('). Contoh:
 • المسألة: al-mas'ala
 • الرأي: al-ra'y
Alif mādda
Alif mādda (آ) ditransliterasikan sebagai ā. Contoh: القرآن: al-Qur'ān.
Syidda
Huruf yang mempunyai tanda syidda (ّـ) ditransliterasikan sebagai huruf berganda. Contoh:
 • ربنا: rabbanā
 • كشاف: kasysyāf
 • تواب: tawwāb
 • قوة: quwwa(un)
...kecuali syidda di atas huruf wāw selepas konsonan berbaris depan di akhir kata, maka ditransliterasikan sebagai ūw, atau di atas huruf yā' selepas konsonan berbaris bawah di akhir kata, maka ditransliterasikan sebagai īy. Contoh:
 • النبي: al-nabīy
 • عدو: adūw(wun)

Tanwīn
Simbol-simbol tanwīn pada ism nakira yang manqū dan maqūr serta pada hāl, arf dan madar perlu dibunyikan. Contoh:
 • راض: rāin
 • معنى: ma'nan
 • سرعة: sur'aan
Alif lām al-ta'rīf
Alif lām (ال) al-ta'rīf, tidak kira sama ada dihubungkan oleh sebutan sebelumnya atau tidak, atau sama ada ia syamsīyya atau qamarīyya, ditransliterasikan sebagai al- (al dengan tanda sempang). Contoh:
 • بستان العارفين: bustān al-'ārifīn
 • ابن النور: ibn al-nūr
Penulisan
Cantumkan dan pisahkan kata mengikut ideograf yang terdapat dalam bahasa Arab sendiri. Contoh:
 • لا إكراه في الدين: lā ikrāha fi al-dīn
 • لا دين لمن لا عقل له: lā dīna liman lā 'aqla lah
Huruf besar
Gunakan huruf besar menurut sistem ejaan bahasa Melayu. Contoh:
 • ابن سينا: Ibn Sīnā
 • أبو بكر الصديق: Abū Bakr al-iddīq
 • الحمدلله: Al-amdulilLāh
Masalah aksara khas
Perhatikan bahawa sesetengah huruf seperti dan adalah aksara-aksara khas dalam pengekodan Unicode dan tidak boleh ditaip secara terus dengan menggunakan papan kekunci komputer biasa. Hal ini boleh menimbulkan kesukaran bagi para penyunting. Untuk menyelesaikan masalah ini, anda boleh pergi ke laman ini (petua: gunakan jalan pintas WP:TAR), menyalin aksara-aksara yang berkaitan daripada jadual yang disediakan dan menampalnya dalam rencana yang disunting. Namun, jika anda berasa bahawa kaedah ini menyulitkan, anda boleh menggantikan aksara-aksara khas tersebut dengan huruf Rumi biasa yang paling hampir pada papan kekunci (perbuatan sebegini dikenali sebagai transliterasi ringan).
Transliterasi ringan
Berikut adalah panduan tambahan untuk kaedah transliterasi ringan yang menjadi kelaziman dalam penulisan.
 • Tā' marbūa boleh dilambangkan dengan t atau h mengikut kesesuaian.
 • Huruf thā' boleh dilambangkan dengan s.
 • Huruf dhāl boleh dilambangkan dengan z.
 • Tanda-tanda diakritik khas (seperti titik di bawah dan garis di bawah ) boleh diabaikan.
 • Tanda koma atas yang melambangkan 'ayn atau hamza boleh digugurkan atau digantikan dengan k mengikut kesesuaian. Contohnya, معبود boleh ditulis makbud.
 • Huruf musyaddad (mempunyai tanda syidda) pada akhir kalimah tak perlu digandakan. Contohnya, ملفّ boleh ditulis malaf.
 • Diftong yang berakhir dengan yā' boleh dilambangkan dengan ai dan diftong yang berakhir dengan wāw boleh dilambangkan dengan au. Contohnya, موقوف boleh ditulis mauquf.
 • Yā' musyaddad atau wāw musyaddad pada akhir kalimah boleh diabaikan. Contohnya, حنفيّ boleh ditulis Hanafi dan علوّ boleh ditulis ulu.
 • Kalimah عبد yang diikuti oleh alif lām al-ta'rīf dalam nama orang boleh ditransliterasikan sebagai Abdul dan ditambah tanda jarak. Contohnya, عبد الرحمن boleh ditulis Abdul Rahman.
4 komentar:

 1. terima kasih atas panduan di atas...ia amat membantu penulisan saya. Semoga Allah membalas budi tuan dengan kebaikan...

  BalasHapus
 2. Cara menulis dengank titik di bawah atau di atas itu bagaimana?

  BalasHapus
 3. Cara menulis dengank titik di bawah atau di atas itu bagaimana?

  BalasHapus